Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Kathmandu

First Quarter Report 2075/76

10 months ago

2075-08-23


First Quartly Report 2075/76

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को प्रयोजनका लागि तयार गरिएको आ.व. २०७५/७६ को पहिलो चौमासिक अवधिको प्रतिवेदन

 

Attached Files